Stan Oczyszczalni

W dniu dzisiejszym oczyszczalnia pracuje bezawaryjnie.

 

 
Zegar - Kalendarz
Ścieki oczyszczone

 

 

 
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Zarządzenie Wójta Gminy Stryszów w sprawie ograniczenia zużycia wody z sieci wodociągowych na terenie gminy Stryszów.


 

ZARZĄDZENIE NR 49/2019
Wójta Gminy Stryszów
z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie ograniczenia zużycia wody z sieci wodociągowych na terenie gminy Stryszów

Na podstawie  art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) z uwagi na występujący stan suszy oraz konieczność zapewnienia ciągłej dostawy wody z sieci wodociągowych dla celów konsumpcyjnych i gospodarskich na terenie gminy Stryszów.

zarządzam co następuje:


§ 1.

Wprowadzam od dnia 17 czerwca 2019 r. na terenie wszystkich miejscowości Gminyzakaz używania wody dostarczanej z sieci wodociągowych do nawadniania ogrodów, sadów, upraw i terenów zielonych oraz napełniania basenów, mycia pojazdów i innych celów, które nie są bezpośrednio związane ze spożyciem wody lub prowadzeniem gospodarstwa domowego.

§ 2.

Wprowadzony zakaz obowiązuje całodobowo od dnia ogłoszenia niniejszego zarządzenia do dnia odwołania.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 
Komunikat Spółki
Informujemy Mieszkańców , iż z powodu utrzymujących się upałów oraz deficytu wody Dostawcy Zewnętrzni ograniczyli dostawy wody na teren gminy Stryszów,  w rejonach Łękawica i Dabrówka.

  W związku z powyższym mogą wystąpić okresowe przerwy w dostawie wody pitnej.

Jednocześnie apelujemy o umiarkowane gospodarowanie wodą i używanie wyłącznie do celów spożywczych i sanitarnych.
 
   Za wszelkie utrudnienia przepraszamy 
 
SPW-K Środowisko w Stryszowie 

 
Nowe taryfy obowiązujące od 6 lipca 2019 r do 31 grudnia 2019r.

 Działając na podstawie art..24 ust. 8 i 9 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowane prze SPWiK "Środowisko" Sp. z o.o. na terenie Gminy Stryszów

 

Nowe taryfy obowiązujące od 6 lipca 2019 do 31 grudnia 2019r

Wysokość cen za dostarczoną wodę :LpWyszczególnienieCena taryfowa Dopłata do cen taryfowych*Cena dla odbiorców
Taryfowa grupa odbiorców usługRodzaje cen i stawek opłatnettoz VAT (8%)nettoz VAT (8%)nettoz VAT (8%)
1Grupa I- Gospodarstwa domowecena wody ( zł/m3)8,539,212,502,706,036,51
2Grupa II- Pozostali odbiorcycena wody ( zł/m3)8,539,211,101,187,438,02

 

 
Wysokość cen za odprowadzenie ścieków:LpWyszczególnienieCena taryfowa Dopłata do cen taryfowych*Cena dla odbiorców
Taryfowa grupa odbiorców usługRodzaje cen i stawek opłatnettoz VAT (8%)nettoz VAT (8%)nettoz VAT (8%)
1Grupa I- Gospodarstwa domowecena ścieki ( zł/m3)9,9710,775,235,654,745,12
2Grupa II- Pozostali odbiorcycena ścieki ( zł/m3)9,9710,774,685,065,295,71

 

Wysokość opłaty abonamentowej i przyłączeniowej:LpStawka opłat abonamentowychOpłata w zł/odbiorcę / m-c
nettobrutto
1234
1Odbiorcy wody i dostawcy ścieków w oparciu o wskazanie wodomierza głównego10,9011,77
2Odbiorcy wody rozliczani w oparciu o wskazanie wodomierza głownego9,099,82
3Dostawcy ścieków rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków wg. norm zużycia wody5,075,48
4Dostawcy ścieków rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków wg. wodomierzy na własnym ujęciu9,5310,29
5Dostawcy ścieków rozliczani w oparciu o wskazanie wodomierza głównego1,811,95