SPW-K Środowisko w Stryszowie uprzejmie informuje swoich Klientów, że od 1 stycznia 2020 zgodznei z Zarządzeniem nr 2/2019 Prezesa Zarządu SPW-K Środowisko sp z o.o. wprowadza się nową opłatę za odbiór i transport ścieków bytowych z gospodarstw domowych do punktu zlewczego na ternie SPW-K Środowisko w Stryszowie .

 1. Za wywóz nieczystości ciekłych SPW-K Środowisko naliczy opłatę w wysokości: za opróżnienie szamba bezodpływowego – 25 zł + 8% VAT za m3 ścieku
 2. Za dojazd i transport ścieku do stacji zlewczej na terenie SPW-K Środowisko:
  • dla mieszkańców którzy nie mają możliwości podłączenia do sieci kanalizacji gminnej 25 zł + 8% VAT.
  • dla mieszkańców którzy mają możliwość podłączenia do sieci kanalizacji gminnej 50 zł + 8% VAT.
  • dla mieszkańców spoza gminy Stryszów ustala się ceny indywidualne lecz nie mniej niż 70 zł netto + 8% VAT.

SPW-K Środowisko będzie świadczyło usługę naliczając za jednorazowy pobór 3 m3 ścieków przy jednorazowym transporcie.
W przypadku mniejszej ilości ścieków niż 3 m3 będzie naliczana opłata za wywozu 3m3. Maksymalny jednorazowy pobór ścieku wynosi 5 m3

SPW-K Środowisko przypomina swoim Odbiorcom o obowiązku zabezpieczenia instalacji wodociągowej oraz wodomierza przed działaniem niskich temperatur. Pozwoli to uniknąć sytuacji zamarznięcia wody w instalacji na skutek których może dojść do awarii i zalania. Przed nastaniem niskich temperatur należy:

 • zabezpieczyć pomieszczenie, w którym znajduje się wodomierz, przed działaniem mrozu poprzez naprawę ubytków w ścianach, wstawienie brakujących szyb, uszczelnienie drzwi i okien;
 • studzienki wodomierzowe poddać gruntownemu czyszczeniu, usunąć z nich wodę, wyremontować, w szczególności zwrócić uwagę na pokrywy czy nie są uszkodzone;
 • zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną (pianka, tkanina, styropian), pozostawiając możliwość jej zdjęcia w celu dokonania odczytu licznika;
 • przewody wodociągowe przechodzące przez pomieszczenia nieocieplane odpowiednio zaizolować – ocieplić;
 • elementy instalacji wodociągowej wykorzystywane jedynie w okresie letnim zabezpieczyć poprzez zamknięcie zaworów oraz ich odwodnienie.

Następstwem zamarznięcia wody w wodomierzu jest jego uszkodzenie skutkujące utratą szczelności i wyciekami wody -zagrożenie zalaniem.

ZARZĄDZENIE NR 49/2019 Wójta Gminy Stryszów z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ograniczenia zużycia wody z sieci wodociągowych na terenie gminy Stryszów

Na podstawie  art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) z uwagi na występujący stan suszy oraz konieczność zapewnienia ciągłej dostawy wody z sieci wodociągowych dla celów konsumpcyjnych i gospodarskich na terenie gminy Stryszów.

zarządzam co następuje:


§ 1.
Wprowadzam od dnia 17 czerwca 2019 r. na terenie wszystkich miejscowości Gminyzakaz używania wody dostarczanej z sieci wodociągowych do nawadniania ogrodów, sadów, upraw i terenów zielonych oraz napełniania basenów, mycia pojazdów i innych celów, które nie są bezpośrednio związane ze spożyciem wody lub prowadzeniem gospodarstwa domowego.

§ 2.
Wprowadzony zakaz obowiązuje całodobowo od dnia ogłoszenia niniejszego zarządzenia do dnia odwołania.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy informuje, iż z powodu rozbudowy Oczyszczalni ścieków w Stryszowie, Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Środowisko”, nie będzie przyjmowało nieczystości od Mieszkańców przez najbliższe 1,5 miesiąca.

Bardzo prosimy o wyrozumiałość oraz przetrwanie tego okresu, wszelkie działania związana z rozbudową Obiektu, prowadzone są z myślą o dobru Mieszkańców oraz usprawnieniu funkcjonowania Oczyszczalni.

W przypadkach pilnych, osoby zainteresowane, proszone są, aby wszystkie zaistniałe problemy zgłaszać do SPW-K „Środowisko”.