– Komunikaty

Życzenia na Boże Narodzenie i nowy rok

Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych z bliskimi, w ciepłej, rodzinnej atmosferze, oraz samych szczęśliwych dni w nadchodzącym nowym roku życzy Zarząd i pracownicy SPW-K “Środowisko” w Stryszowie

Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych z bliskimi, w ciepłej, rodzinnej atmosferze, oraz samych szczęśliwych dni w nadchodzącym nowym roku życzy Zarząd i pracownicy SPW-K "Środowisko" w Stryszowie

SPW-K Środowisko przypomina swoim Odbiorcom o obowiązku zabezpieczenia instalacji wodociągowej oraz wodomierza przed działaniem niskich temperatur. Pozwoli to uniknąć sytuacji zamarznięcia wody w instalacji na skutek których może dojść do awarii i zalania. Przed nastaniem niskich temperatur należy:

 • zabezpieczyć pomieszczenie, w którym znajduje się wodomierz, przed działaniem mrozu poprzez naprawę ubytków w ścianach, wstawienie brakujących szyb, uszczelnienie drzwi i okien;
 • studzienki wodomierzowe poddać gruntownemu czyszczeniu, usunąć z nich wodę, wyremontować, w szczególności zwrócić uwagę na pokrywy czy nie są uszkodzone;
 • zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną (pianka, tkanina, styropian), pozostawiając możliwość jej zdjęcia w celu dokonania odczytu licznika;
 • przewody wodociągowe przechodzące przez pomieszczenia nieocieplane odpowiednio zaizolować – ocieplić;
 • elementy instalacji wodociągowej wykorzystywane jedynie w okresie letnim zabezpieczyć poprzez zamknięcie zaworów oraz ich odwodnienie.

Następstwem zamarznięcia wody w wodomierzu jest jego uszkodzenie skutkujące utratą szczelności i wyciekami wody -zagrożenie zalaniem.

Napis "elektryk - kierowca" z lupą

1. Wymagania związane ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: kierunkowe średnie techniczne
 • Umiejętności czytania dokumentacji technicznej
 • Praktyczna wiedza z zakresu instalacji elektrycznych
 • Uprawnienia: SEP do 15 kV plus E, D
 • Mile widziane uprawnienia pomiarowe
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości
 • Umiejętność analitycznego myślenia i pracy w zespole
 • Samodzielność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • Prawo jazdy kat. B, C.
 • Kurs pierwszej pomocy
 • Komunikatywność
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na  stanowisku
 • Niekaralność .
 • Doświadczenie na stanowisku kierowcy.
 • Dyspozycyjność.

2. Zakres obowiązków na stanowisku:

 • Eksploatacja, konserwacja i naprawa wszelkich urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność Spółki, a w szczególności:
  • rozdzielni na Ujęciu Wody i Oczyszczalni Ścieków oraz innych rozdzielni obiektowych
  • sieci energetycznej 15 kV, sieci elektrycznej oświetlenia ulicznego i innych instalacji  budynkowych
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych oraz podłączanie nowych rozdzielni, maszyn i urządzeń
 • Analizowanie przyczyn awarii oraz podejmowanie działań prewencyjnych
 • Konserwowanie stacji nn i SN
 • Eksploatacja samochodu służbowego
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego. 

3. Warunki pracy:

 • Zatrudnienie o umowę o pracę.
 • Wymiar czasu pracy: pełny etat – średnio 40 godzin tygodniowo.

4Wskazanie wymaganych dokumentów:

1)Przesłanie. CV wraz z klauzulą

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SPWK Środowisko w Stryszowie Sp. Z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1871) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

5Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty  należy złożyć do dnia 30 listopada 2020 r. do godz. 15.00 w siedzibie spółki tj. Stryszów 600, 34-146 Stryszów lub przesyłając na adres e-mailowy : biuro@oczyszczalniastryszow.pl

6. Klauzula informacyjna.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119.1), zwanego dalej RODO informuję, że :

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Stryszowskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Środowisko” w Stryszowie spółka z o.o. Stryszów 600, 34-146 Stryszów , e-mail: biuro@oczyszczalniastryszow.pl
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora: biuro@oczyszczalniastryszow.pl
 3.  Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie art.6 ust.1 lit.b (podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy) i lit.c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z art. 221 § 1 i 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (t.j. Dz.U.2020 poz. 1320) i § 3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2369); inne dane osobowe, w tym dane do kontaktu, takie jak nr telefonu lub adres e-mail, są przetwarzane na podstawie Pana/i zgody (art.6 ust.1 lit.a RODO), która może być odwołana w dowolnym momencie, jednakże jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wyłonionego poprzez procedurę rekrutacyjną pracownika. Osoba nieprzyjęta do pracy ma prawo nie zgodzić się na określony w zdaniu poprzednim okres przetwarzania jej danych osobowych, a wówczas jej dane będą podlegały usunięciu z chwilą zatrudnienia pracownika wybranego w naborze.

6. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania.

7. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszało przepisy RODO.

8. Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Podanie przez Pana/ią danych osobowych w zakresie wynikającym z art.221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Spółka zastrzega sobie możliwość zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w terminie ustalonym bezpośrednio z wybranymi kandydatami.

Zdjęcie zbiornika na wodę pitną

W dniu dzisiejszym  Stryszowskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Środowisko” w Stryszowie spółka z o.o. zakupiła beczkowóz o pojemności zbiornika 3m3 dostosowany do transportu wody pitnej. Pozwoli nam to na natychmiastową bezpośrednią reakcję na wypadek awarii bądź skażenia sieci wodociągowej na terenie Gminy Stryszów.
Beczkowóz posiada Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Państwowy Zakład Higieny.

Zdjęcie zbiornika na wodę pitną
Zdjęcie zbiornika na wodę pitną z traktorem oraz wójtem i prezesem oczyszczalni
Zdjęcie zbiornika na wodę pitną z traktorem
Grafika prtezentujaca tubę rozgłoszeniową symbolizująca ogłoszenie

W związku z zaostrzeniem sytuacji epidemicznej informujemy, iż SPW-K ŚRODOWISKO w Stryszowi eod dnia 2 listopada 2020 będzie nieczynne dla osób z zewnątrz.

Informujemy również, że pracownicy SPW-K ŚRODOWISKO – Inkasenci – nie będą dokonywać odczytów wodomierzy u Odbiorców w okresie od 02.11.2020 r. do odwołania. Odczyt z wodomierzy proszę o przekazywanie w formie telefonicznej bezpośrednio do inkasentów:

 • Dąbrówka do 15 listopada: P. Marek Radwan tel: 510 120 568
 • Stryszów do 15 listopada: P. Krzysztof Krystian tel: 500 293 846.

Przy braku odczytu licznika z wodomierza rozliczenie za zużytą wodę i odprowadzone ścieki nastąpi na podstawie odczytów szacunkowych wyliczonych według zużycia w poprzednich miesiącach.

W pozostałych sprawach Spółka zaleca kontakt telefoniczny 510-120-567 lub 510-120-566 bądź mailowy biuro@oczyszczalniastryszow.pl .

W trosce o zdrowie Klientów i pracowników Spółki powyższe działania prewencyjne obowiązują do odwołania. Za niedogodności serdecznie przepraszamy.

grafika wodomierz

Stryszów, dn. 05.10.2020r.

W związku z utrzymującym się stanem epidemiologicznym informuje, że w miesiącu październiku  będziemy kontynuować zdalne rozliczanie pobranej wody i odprowadzonych ścieków.

Odczyt z wodomierzy proszę o przekazywanie w formie telefonicznej bezpośrednio do inkasentów z miejscowości:

 • Stronie do 15 października: Marek Radwan tel: 510 120 568
 • Zakrzów do 17 października: Marek Radwan tel: 510 120 568
 • Łękawica do 15 października : Krzysztof Krystian tel: 500 293 846
 • Bugaj Stryszowski do 15 października : Krzysztof Krystian tel: 500 293 846
 • bądź mailowy -biuro@oczyszczalniastryszow.pl .

Przy braku odczytu licznika z wodomierza rozliczenie za zużytą wodę i odprowadzone ścieki nastąpi na podstawie odczytów szacunkowych wyliczonych według zużycia w poprzednich miesiącach.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Szanowni Państwo,
Od 21 września 2020 roku uruchamiamy dla Państwa usługę elektronicznego przesyłania faktur. W przypadku wyrażenia chęci otrzymywania faktur drogą elektroniczną, prosimy o podpisanie stosownego oświadczenia zamieszczonego poniżej i przesłanie w formie pisemnej na adres: SPW-K Środowisko w Stryszowie sp. z o.o. Stryszów 600, 34-146 Stryszów lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: biuro@oczyszczalniastryszow.pl lub przekazanie podpisanego oświadczenie inkasentom.

Plik do pobrania:

Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną (DOCX)

Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną (PDF)

Obrazek dekoracyjny - wodomierz

W związku z utrzymującym się stanem epidemiologicznym informujemy, że w miesiącu wrześniu będziemy kontynuować zdalne rozliczanie pobranej wody i odprowadzonych ścieków.

Odczyt z wodomierzy proszę o przekazywanie w formie telefonicznej bezpośrednio do inkasentów od 7 września do 15 września z miejscowości:

 • Dąbrówka i Bugaj Zakrzowski: Marek Radwan tel: 510 120 568
 • Stryszów: Krzysztof Krystian tel: 500 293 846..
 • bądź mailowy -biuro@oczyszczalniastryszow.pl .

Przy braku odczytu licznika z wodomierza rozliczenie za zużytą wodę i odprowadzone ścieki nastąpi na podstawie odczytów szacunkowych wyliczonych według zużycia w poprzednich miesiącach.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Rysunek wodomierza

W związku z utrzymującym się stanem epidemiologicznym
informuje, że w miesiącu sierpniu będziemy kontynuować zdalne rozliczanie pobranej wody i odprowadzonych ścieków.

Odczyt z wodomierzy proszę o przekazywanie w formie telefonicznej bezpośrednio do inkasentów od 5 sierpnia do 15 sierpnia z miejscowości:

 • Stronie, Zakrzów: Marek Radwan tel: 510 120 568
 • Bugaj Stryszowski, Łękawica: Krzysztof Krystian tel: 500 293 846.
 • bądź mailowy -biuro@oczyszczalniastryszow.pl .

Przy braku odczytu licznika z wodomierza rozliczenie za zużytą wodę i odprowadzone ścieki nastąpi na podstawie odczytów szacunkowych wyliczonych według zużycia w poprzednich miesiącach.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

9 lipca 2020 r. w Stryszowie odbyło się uroczyste otwarcie nowopowstałego obiektu rozbudowanej zbiorczej oczyszczalni ścieków. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki pozyskaniu współfinansowania w kwocie 5 892 493,82 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – podziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-ściekowa.

Loga Funduszy Europejskich

Projekt pn. „Ochrona zlewni zbiornika wodnego Świnna Poręba – rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Stryszowie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej do obiektu Harcówki w Stryszowie oraz do Ośrodka Caritas w Zakrzowie” obejmował swoim zakresem rozbudowę zbiorczej oczyszczalni ścieków w Stryszowie oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej do obiektu Harcówki w Stryszowie i do Ośrodka Wczasowo-Rekolekcyjnego Caritas w Zakrzowie. Drugi zakres związany z budową sieci kanalizacji sanitarnej jest w trakcie realizacji.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu jest zwiększenie przepustowości istniejącej zbiorczej oczyszczalni ścieków w Stryszowie do 1000m3/dobę oraz rozbudowa systemu kanalizacyjnego w gminie o nowe odcinki prowadzące do dwóch obiektów wypoczynkowych o łącznej długości 1,8 km.

W wyniku realizacji inwestycji wzrośnie wskaźnik skanalizowania gminy oraz liczba budynków objętych system kanalizacyjnym na terenie gminy. W dalszej perspektywie doprowadzi to do kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie Stryszów i zwiększenie dostępu mieszkańców do usług w zakresie odprowadzania
i oczyszczania nieczystości ciekłych.

Do tej pory całkowite koszty realizacji projektu wyniosły 11 594 862,56 zł, w tym roboty budowlano-instalacyjne wykonane przez firmę PBI „MACHNIK” z Mochnaczki Wyżnej pochłonęły kwotę 11 084 087,81 zł.

Zakończenie całego zakresu projektu planowane jest w miesiącu październiku 2020 r.

Back to top

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close