Grafika przedstawiająca wodomierz

W związku z ogłoszeniem stanu epidemiologicznego od 1 kwietnia do 10 kwietnia odczyt z wodomierzy proszę przekazywać w formie telefonicznej bezpośrednio do inkasentów z miejscowości:

 • Stronie, Zakrzów: Marek Radwan tel: 510 120 568
 • Bugaj Stryszowski, Łękawica: Krzysztof Krystian tel: 500 293 846.
 • bądź mailowy -biuro@oczyszczalniastryszow.pl

Przy braku odczytu licznika z wodomierza rozliczenie za zużytą wodę i odprowadzone ścieki nastąpi na podstawie odczytów szacunkowych wyliczonych według zużycia w poprzednich miesiącach.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Grafika obrazujące ważne ogłoszenie

W związku z koronawirusem COVID – 19 informujemy, iż SPW-K ŚRODOWISKO w Stryszowie od dnia 16 marca 2020 będzie nieczynne dla osób z zewnątrz.

Informujemy również, że pracownicy SPW-K ŚRODOWISKO – Inkasenci – nie będą dokonywać odczytów wodomierzy u Odbiorców w okresie od 16.03.2020 r. do odwołania. Rozliczenie za zużytą wodę i odprowadzone ścieki nastąpi na podstawie odczytów szacunkowych wyliczonych według zużycia w poprzednich miesiącach. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość podania stanu wodomierza telefonicznie w godzinach pracy zakładu lub poprzez pocztę elektroniczną.

Odczyt z wodomierzy proszę o przekazywanie w formie telefonicznej bezpośrednio do inkasentów:

 • Stronie Zakrzów-Dąbrówka: Marek Radwan tel: 510 120 568
 • Stryszów i Łękawica: Krzysztof Krystian tel: 500 293 846.

W pozostałych sprawach Spółka zaleca kontakt telefoniczny 510-120-566, 510-120-567 bądź mailowy biuro@oczyszczalniastryszow.pl .

W trosce o zdrowie Klientów i pracowników Spółki powyższe działania prewencyjne obowiązują do odwołania. Za niedogodności serdecznie przepraszamy.

Głośnik

Stryszów, dn. 12.03.2020r.

W związku z wieloma potwierdzonymi przypadkami koronawirusa w Polsce Spółka SPW-K Środowisko w Stryszowie prosi o ograniczenie wizyt w Spółce do spraw niezbędnych.

Odczyt z wodomierzy proszę o przekazywanie w formie telefonicznej bezpośrednio do inkasentów:

 • Stronie Zakrzów-Dąbrówka: Marek Radwan tel: 510 120 568
 • Stryszów i Łękawica: Krzysztof Krystian tel: 500 293 846.

W pozostałych sprawach Spółka zaleca kontakt telefoniczny 510-120-567, bądź mailowy biuro@oczyszczalniastryszow.pl .

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znak ostrzegawczy

W związku z przypadkami koronawirusa w Polsce Spółka SPW-K Środowisko informuje, że do podstawowych zasadach zapobiegawczych należy:
• częste mycie rąk,
• stosowanie zasad ochrony podczas kichania i kaszlu,
• zachowanie bezpiecznej odległości od osoby, która kicha i kaszle,
• unikanie dotykania oczu i ust.Plakat informujący o koronawirusie

Obrazek przedstawiający kartkę papieru - cennik

Informujemy, że na terenie Gminy Stryszów obowiązują taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzone decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie KR.RET.070.1225.2018 z dnia 07 czerwca 2018 r.

Jednocześnie informujemy, iż Uchwałą nr Nr XV/110/2020 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 10 lutego 2020 r. ustalono dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Stryszów obowiązujące od 1 marca 2020 do r. do 5 lipca 2020 r.. Dopłaty finansowane są z budżetu Gminy.

Ceny i stawki opłat obowiązujące w 2020 roku, pomniejszone o kwoty dopłat określone dla poszczególnych grup odbiorców zgodnie z przyjętą uchwałą są przedstawione w zakładce Taryfy.

SPW-K Środowisko w Stryszowie uprzejmie informuje swoich Klientów, że od 1 stycznia 2020 zgodznei z Zarządzeniem nr 2/2019 Prezesa Zarządu SPW-K Środowisko sp z o.o. wprowadza się nową opłatę za odbiór i transport ścieków bytowych z gospodarstw domowych do punktu zlewczego na ternie SPW-K Środowisko w Stryszowie .

 1. Za wywóz nieczystości ciekłych SPW-K Środowisko naliczy opłatę w wysokości: za opróżnienie szamba bezodpływowego – 25 zł + 8% VAT za m3 ścieku
 2. Za dojazd i transport ścieku do stacji zlewczej na terenie SPW-K Środowisko:
  • dla mieszkańców którzy nie mają możliwości podłączenia do sieci kanalizacji gminnej 25 zł + 8% VAT.
  • dla mieszkańców którzy mają możliwość podłączenia do sieci kanalizacji gminnej 50 zł + 8% VAT.
  • dla mieszkańców spoza gminy Stryszów ustala się ceny indywidualne lecz nie mniej niż 70 zł netto + 8% VAT.

SPW-K Środowisko będzie świadczyło usługę naliczając za jednorazowy pobór 3 m3 ścieków przy jednorazowym transporcie.
W przypadku mniejszej ilości ścieków niż 3 m3 będzie naliczana opłata za wywozu 3m3. Maksymalny jednorazowy pobór ścieku wynosi 5 m3

SPW-K Środowisko przypomina swoim Odbiorcom o obowiązku zabezpieczenia instalacji wodociągowej oraz wodomierza przed działaniem niskich temperatur. Pozwoli to uniknąć sytuacji zamarznięcia wody w instalacji na skutek których może dojść do awarii i zalania. Przed nastaniem niskich temperatur należy:

 • zabezpieczyć pomieszczenie, w którym znajduje się wodomierz, przed działaniem mrozu poprzez naprawę ubytków w ścianach, wstawienie brakujących szyb, uszczelnienie drzwi i okien;
 • studzienki wodomierzowe poddać gruntownemu czyszczeniu, usunąć z nich wodę, wyremontować, w szczególności zwrócić uwagę na pokrywy czy nie są uszkodzone;
 • zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną (pianka, tkanina, styropian), pozostawiając możliwość jej zdjęcia w celu dokonania odczytu licznika;
 • przewody wodociągowe przechodzące przez pomieszczenia nieocieplane odpowiednio zaizolować – ocieplić;
 • elementy instalacji wodociągowej wykorzystywane jedynie w okresie letnim zabezpieczyć poprzez zamknięcie zaworów oraz ich odwodnienie.

Następstwem zamarznięcia wody w wodomierzu jest jego uszkodzenie skutkujące utratą szczelności i wyciekami wody -zagrożenie zalaniem.

ZARZĄDZENIE NR 49/2019 Wójta Gminy Stryszów z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ograniczenia zużycia wody z sieci wodociągowych na terenie gminy Stryszów

Na podstawie  art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) z uwagi na występujący stan suszy oraz konieczność zapewnienia ciągłej dostawy wody z sieci wodociągowych dla celów konsumpcyjnych i gospodarskich na terenie gminy Stryszów.

zarządzam co następuje:


§ 1.
Wprowadzam od dnia 17 czerwca 2019 r. na terenie wszystkich miejscowości Gminyzakaz używania wody dostarczanej z sieci wodociągowych do nawadniania ogrodów, sadów, upraw i terenów zielonych oraz napełniania basenów, mycia pojazdów i innych celów, które nie są bezpośrednio związane ze spożyciem wody lub prowadzeniem gospodarstwa domowego.

§ 2.
Wprowadzony zakaz obowiązuje całodobowo od dnia ogłoszenia niniejszego zarządzenia do dnia odwołania.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy informuje, iż z powodu rozbudowy Oczyszczalni ścieków w Stryszowie, Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Środowisko”, nie będzie przyjmowało nieczystości od Mieszkańców przez najbliższe 1,5 miesiąca.

Bardzo prosimy o wyrozumiałość oraz przetrwanie tego okresu, wszelkie działania związana z rozbudową Obiektu, prowadzone są z myślą o dobru Mieszkańców oraz usprawnieniu funkcjonowania Oczyszczalni.

W przypadkach pilnych, osoby zainteresowane, proszone są, aby wszystkie zaistniałe problemy zgłaszać do SPW-K „Środowisko”.