– Taryfy

Na terenie Gminy Stryszów obowiązują taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzone decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie KR.RZT.70.157.2021 z dnia 05 lipca 2021 roku.

Uchwałą nr Nr XXIX/235/2021 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 07 lipca 2021 r. ustalono dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Stryszów obowiązujące od 29 lipca 2023 r. do 28 lipca 2024 r.. Dopłaty finansowane są z budżetu Gminy.

Taryfy obowiązują od 29 lipca 2023 roku do 28 lipca 2024 roku (DOCX)

Na terenie Gminy Stryszów obowiązują taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzone decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie KR.RZT.70.157.2021 z dnia 05 lipca 2021 roku.
Uchwałą nr Nr XXIX/235/2021 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 07 lipca 2021 r. ustalono dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Stryszów obowiązujące od 29 lipca 2022 r. do 28 lipca 2023 r.. Dopłaty finansowane są z budżetu Gminy.

Taryfy obowiązują od 29 lipca 2022 roku do 28 lipca 2023 roku (DOCX)

Na terenie Gminy Stryszów obowiązują taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzone decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie KR.RZT.70.157.2021 z dnia 05 lipca 2021 roku.

Uchwałą nr Nr XXIX/235/2021 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 7 lipca 2021 r. ustalono dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków  na terenie Gminy Stryszów obowiązujące od 29 lipca 2021 r. do 28 lipca 2022 r.. Dopłaty finansowane są z budżetu Gminy.

Taryfy obowiązują od 29 lipca 2021 roku do 28 lipca 2022 roku (DOCX)

Na terenie Gminy Stryszów obowiązują taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzone decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie KR.RET.070.225.2018 z dnia 7 czerwca 2018 r.

Uchwałą nr Nr XXII/187/2020 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 29 grudnia 2020 r. ustalono dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Stryszów obowiązujące od 6 lipca 2020 r. do do 5 lipca 2021 r.. Dopłaty finansowane są z budżetu Gminy.

Taryfy obowiązują od 6 lipca 2020 do r. do 5 lipca 2021 r.

Wysokość cen za dostarczoną wodę :

Lp Wyszczególnienie Cena taryfowa Dopłata do cen taryfowych Cena dla odbiorców
Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaje cen i stawek opłat netto z VAT (8%) netto z VAT (8%) netto z VAT (8%)
Grupa I- Gospodarstwa domowe cena wody (zł/m3) 8,35 9,02 0

0

8,35 9,02
Grupa II- Pozostali odbiorcy cena wody (zł/m3 8,35 9,02 0

0

8,35 9,02

Wysokość cen za odprowadzenie ścieków:

Lp Wyszczególnienie Cena taryfowa Dopłata do cen taryfowych Cena dla odbiorców
Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaje cen i stawek opłat netto z VAT (8%) netto z VAT (8%) netto z VAT (8%)
Grupa I- Gospodarstwa domowe cena ścieków (zł/m3) 10,00 10,08 4,50 4,86

5,50

5,94

Grupa II- Pozostali odbiorcy cena ścieków (zł/m3 10,00 10,08 0 0 10,00 10,80

Wysokość opłaty abonamentowej i przyłączeniowej:

Lp Stawka opłat abonamentowych Opłata w zł odbiorcę /m-c
netto brutto
1 Odbiorcy wody i dostawcy ścieków w oparciu o wskazanie wodomierza głównego 9,19

9,93

2 Odbiorcy wody rozliczani w oparciu o wskazanie wodomierza głównego 9,19

9,93

3 Dostawcy ścieków rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków wg. norm zużycia wody 5,14

5,55

4 Dostawcy ścieków rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków wg. wodomierzy na własnym ujęciu

9,69

10,47

5 Dostawcy ścieków rozliczani w oparciu o wskazanie wodomierza głównego 1,80

1,94

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę Załącznik nr 1
L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług
1 Grupa I – Gospodarstwa domowe cena za m3 dostarczonej wody zł Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych pobierający wodę na cele socjalno bytowe rozliczani za ilość zużytej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza
2 Grupa nr II Pozostali odbiorcy cena za m3 dostarczonej wody zł Pozostali odbiorcy (z wyjątkiem prowadzonych działalność gospodarczą w nie wyodrębnionym obiekcie- budynku mieszanym wyposażonym tej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierzy głównych, odbiorcy wody rozliczani za ilość wody pobranej z hydrantu, Gmina rozliczana za ilość wody pobranej przez jednostki straży pożarnej, odbiorcy przemysłowi, instytucjonalni (szkoły, biura) oraz obiekty letniskowe.
Zbiorowe odprowadzenie ścieków
L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług
1 Grupa I – Gospodarstwa domowe cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków zł Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków w oparciu o ilości zużytej wody ustaloną na podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych w budynkach lub rozliczani na podstawie normatywu. Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych nie korzystających ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków określoną w oparciu o ilość zużytej wody ustaloną na podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych w budynkach lub rozliczani na podstawie normatywu
2 Grupa nr II Pozostali odbiorcy cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków zł Odbiorcy pozostali, przemysłowi, instytucjonlni (działalność usługowa), szkoły, biura, obiekty letniskowe wprowadzający do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie ilości zużytej wody, ustalonej w oparciu o wskazanie wodomierzy głównych(z wyjątkiem prowadzonych działalność gospodarczą w nie wyodrębnionym obiekcie- budynku mieszalnym wyposażonym w jeden wodomierz) lub rozliczani na podstawie normatywu.

Uchwałą nr Nr XV/110/2020 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 10 lutego 2020 r. ustalono dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Stryszów obowiązujące od 1 marca 2020 do r. do 5 lipca 2020 r..

Dopłaty finansowane są z budżetu Gminy.

Taryfy obowiązują od 1 marca 2020 do r. do 5 lipca 2020 r.

Wysokość cen za dostarczoną wodę :

Lp Wyszczególnienie Cena taryfowa Dopłata do cen taryfowych Cena dla odbiorców
Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaje cen i stawek opłat netto z VAT (8%) netto z VAT (8%) netto z VAT (8%)
Grupa I- Gospodarstwa domowe cena wody (zł/m3) 8,53 9,21 1,80 1,94 6,73 7,27
Grupa II- Pozostali odbiorcy cena wody (zł/m3 8,53 9,21 0 0 8,53 9,21

Wysokość cen za odprowadzenie ścieków:

Lp Wyszczególnienie Cena taryfowa Dopłata do cen taryfowych Cena dla odbiorców
Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaje cen i stawek opłat netto z VAT (8%) netto z VAT (8%) netto z VAT (8%)
Grupa I- Gospodarstwa domowe cena ścieków (zł/m3) 9,97 10,77 4,50 4,86

5,47

5,91

Grupa II- Pozostali odbiorcy cena ścieków (zł/m3 9,97 10,77 0 0 9,97 10,77

Wysokość opłaty abonamentowej i przyłączeniowej:

Lp Stawka opłat abonamentowych Opłata w zł odbiorcę /m-c
netto brutto
1 Odbiorcy wody i dostawcy ścieków w oparciu o wskazanie wodomierza głównego 10,90 11,77
2 Odbiorcy wody rozliczani w oparciu o wskazanie wodomierza głównego 9,09 9,82
3 Dostawcy ścieków rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków wg. norm zużycia wody 5,07 5,48
4 Dostawcy ścieków rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków wg. wodomierzy na własnym ujęciu 9,53 10,29
5 Dostawcy ścieków rozliczani w oparciu o wskazanie wodomierza głównego 1,81 1,95

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług
1 Grupa I – Gospodarstwa domowe cena za m3 dostarczonej wody zł Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych pobierający wodę na cele socjalno bytowe rozliczani za ilość zużytej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza
2 Grupa nr II Pozostali odbiorcy cena za m3 dostarczonej wody zł Pozostali odbiorcy (z wyjątkiem prowadzonych działalność gospodarczą w nie wyodrębnionym obiekcie- budynku mieszanym wyposażonym tej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierzy głównych, odbiorcy wody rozliczani za ilość wody pobranej z hydrantu, Gmina rozliczana za ilość wody pobranej przez jednostki straży pożarnej, odbiorcy przemysłowi, instytucjonalni (szkoły, biura) oraz obiekty letniskowe.
Zbiorowe odprowadzenie ścieków
L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług
1 Grupa I – Gospodarstwa domowe cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków zł Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków w oparciu o ilości zużytej wody ustaloną na podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych w budynkach lub rozliczani na podstawie normatywu. Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych nie korzystających ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków określoną w oparciu o ilość zużytej wody ustaloną na podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych w budynkach lub rozliczani na podstawie normatywu
2 Grupa nr II Pozostali odbiorcy cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków zł Odbiorcy pozostali, przemysłowi, instytucjonlni (działalność usługowa), szkoły, biura, obiekty letniskowe wprowadzający do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie ilości zużytej wody, ustalonej w oparciu o wskazanie wodomierzy głównych(z wyjątkiem prowadzonych działalność gospodarczą w nie wyodrębnionym obiekcie- budynku mieszalnym wyposażonym w jeden wodomierz) lub rozliczani na podstawie normatywu.

Uchwałą nr XXXVIII/318/2018 r Rady Gminy w Stryszowie z dnia 29 października 2018 r. ustalono dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Stryszów obowiązujące od dnia 1 stycznia 2020 r do 5 lipca 2020r. Dopłaty finansowane są z budżetu Gminy.

Taryfy obowiązują od 1 stycznia 2020 r do 5 lipca 2020 r.

Wysokość cen za dostarczoną wodę :

Lp Wyszczególnienie Cena taryfowa  Dopłata do cen taryfowych Cena dla odbiorców
Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaje cen i stawek opłat netto z VAT      (8%) netto z VAT      (8%) netto z VAT      (8%)
Grupa I- Gospodarstwa domowe cena wody    (zł/m3) 8,53 9,21 2,50 2,70 6,03 6,51
Grupa II- Pozostali odbiorcy cena wody   (zł/m3 8,53 9,21 1,10 1,18 7,43 8,02

Wysokość cen za odprowadzenie ścieków:

Lp Wyszczególnienie Cena taryfowa  Dopłata do cen taryfowych Cena dla odbiorców
Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaje cen i stawek opłat netto z VAT      (8%) netto z VAT      (8%) netto z VAT      (8%)
Grupa I- Gospodarstwa domowe cena ścieków (zł/m3) 9,97 10,77 5,23 5,65 4,74 5,12
Grupa II- Pozostali odbiorcy cena ścieków (zł/m3) 9,97 10,77 4,68 5,06 5,29 5,71

Wysokość opłaty abonamentowej i przyłączeniowej:

Lp Stawka opłat abonamentowych Opłata w zł  odbiorcę /m-c
netto brutto
1 Odbiorcy wody i dostawcy ścieków w oparciu o wskazanie wodomierza głównego 10,90 11,77
2 Odbiorcy wody rozliczani w oparciu o wskazanie wodomierza głównego 9,09 9,82
3 Dostawcy ścieków rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków wg. norm zużycia wody 5,07 5,48
4 Dostawcy ścieków rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków wg. wodomierzy na własnym ujęciu 9,53 10,29
5 Dostawcy ścieków rozliczani w oparciu o wskazanie wodomierza głównego 1,81 1,95
Back to top

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close