– Usługi

Nazwa usługi Jednostka Cena jednostkowa Netto Vat
Koszenie trawy -kosiarka bijakowa Godz. 105,00 zł 8%
Czyszczenie kanalizacji WUKO Szt 116,00 zł 8%
Dezynfekcja powierzchni 1m3 M3 43 23%
Usługi pielęgnacji i utrzymania zieleni-przycinanie drzew Godz. 87,00 zł 8%

Dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej Umowy między SPW-K Środowisko a odbiorcą usług, zawierającej w szczególności warunki dostarczania wody i/lub odprowadzanie ścieków z urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa oraz zasady prowadzenia rozliczeń za zbiorowe zasilanie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków odniesieniu do obiektu odbiorcy.

SPW-K Środowisko prowadzi sprzedaż wodomierzy służące do pomiaru wody typu Wodomierz DN 20 mm 3/4 cala. Wodomierze są przyrządami pomiarowymi – mierzą objętość przepływającej przez nie wody. Stosowane są w obrocie w celu uzyskania prawidłowej podstawy do rozliczeń oraz podlegają prawnej kontroli metrologicznej w formie zatwierdzenia typu, legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej. Wodomierz domowy należy wbudować do instalacji wodociągowej lub przemysłowej łącznie z odpowiednią armaturą, tworzącą razem z wodomierzem zestaw wodomierzowy.

Warunki techniczne są dokumentem określającym zasady, na jakich możliwe jest podłączenie budynku do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Uzyskanie warunków technicznych jest jedyną możliwością przystąpienia do zlecenia wykonania dokumentacji technicznej planowanego przyłącza.
Wymagane dokumenty przy założeniu wniosku do warunków technicznych:

 • Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną siecią wodociągową i kanalizacyjną oraz zaznaczoną nieruchomością dla której ma być wykonany przyłącz .
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (do wglądu)
 • Wypis i wyrys z rejestru gruntów obszaru objętego inwestycją
 • Inny dokument potwierdzający uprawnienia do złożenia wniosku np. Pełnomocnictwo.

Warunki techniczne podłączenia do sieci są ważne przez okres 2 lat od daty ich wydania.

W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza SPW-K Środowisko dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez przedsiębiorstwo warunkami przyłączenia, obowiązującymi przepisami prawnymi i uzgodnionym projektem przyłącza.
Jeżeli warunki przyłączenia obejmowały również wybudowanie przez wnioskodawcę ze środków własnych określonych urządzeń , to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza jest wcześniejszy odbiór tych urządzeń.
Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe lub końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli Stron.
Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza – wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed ich zakryciem (zasypaniem).
Przed zakryciem (zasypaniem) należy wykonać operat geodezyjny, w zakresie wskazanym w warunkach przyłączenia, i przekazać jeden jego egzemplarz do przedsiębiorstwa.

 • utrzymanie i konserwacja sieci wodociągowej i ujęcia wody;
 • utrzymanie i konserwacja kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków;
 • wywóz ścieków z szamb bezodpływowych;
 • koszenie zieleni na terenach komunalnych;
 • remonty na gminnych drogach nieutwardzonych;
 • odśnieżanie gminnych dróg, chodników i placów;

Odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej Umowy między SPW-K Środowisko a odbiorcą usług. Właściciel nieruchomości winien systematycznie wywozić ścieki w ilości wskazań wodomierza a w przypadku jego braku wg norm tj. 3 m3 ścieku na osobę na miesiąc.

Stawki obowiązujące od 1 stycznia 2020 r.

 1. Za wywóz nieczystości ciekłych SPW-K Środowisko naliczy opłatę w wysokości: za opróżnienie szamba bezodpływowego – 25 zł + 8% VAT za m3 ścieku
 2. Za dojazd i transport ścieku do stacji zlewczej na terenie SPW-K Środowisko:
  • dla mieszkańców którzy nie mają możliwości podłączenia do sieci kanalizacji gminnej 25 zł + 8% VAT.
  • dla mieszkańców którzy mają możliwość podłączenia do sieci kanalizacji gminnej 50 zł + 8% VAT.
  • dla mieszkańców spoza gminy Stryszów ustala się ceny indywidualne lecz nie mniej niż 70 zł netto + 8% VAT.

SPW-K Środowisko będzie świadczyło usługę naliczając za jednorazowy pobór 3 m3 ścieków przy jednorazowym transporcie.
W przypadku mniejszej ilości ścieków niż 3 m3 będzie naliczana opłata za wywozu 3m3. Maksymalny jednorazowy pobór ścieku wynosi 5 m3

Back to top

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close