– Usługi

Odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej Umowy między SPW-K Środowisko a odbiorcą usług. Właściciel nieruchomości winien systematycznie wywozić ścieki w ilości wskazań wodomierza a w przypadku jego braku wg norm tj. 3 m3 ścieku na osobę na miesiąc.

Z dniem 1 września 2023 roku wprowadza się nową opłatę za wywóz nieczystości ciekłych z gospodarstw domowych do punktu zlewczego na terenie Stryszowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Środowisko sp. z o.o. w Stryszowie.

Za wywóz nieczystości ciekłych Stryszowskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Środowisko sp. z o.o. w Stryszowie naliczy opłatę w wysokości:

 1. dla mieszkańców którzy nie mają możliwości podłączenia do sieci kanalizacji gminnej 66,00 zł brutto za m3 nieczystości ciekłych
 2. dla mieszkańców którzy mają możliwość podłączenia do sieci kanalizacji gminnej 80,00 zł brutto za m3 nieczystości ciekłych
 3.  dla mieszkańców Gminy Mucharz Zagórze ustala się ceny indywidualne lecz nie mniej niż  95,00 zł brutto za m3 nieczystości ciekłych

Stryszowskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Środowisko sp. z o.o. w Stryszowie będzie świadczyło usługę wywozu nieczystości ciekłych naliczając opłatę za jednorazowy pobór 3 m3 ścieków.

W przypadku mniejszej ilości ścieków będzie naliczana opłata  za wywóz nieczystości ciekłych w ilości 3 m3. Maksymalny jednorazowy pobór ścieku wynosi 5 m3 .

Zarządzenie nr 2/2022 Prezesa Zarządu Stryszowskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjnego Środowisko sp. z o.o. w Stryszowie z dnia 18.07.2022 r.

§1

Z dniem 01 sierpnia 2022 roku wprowadza się nową opłatę za odbiór  i transport ścieków bytowych z gospodarstw domowych do punktu zlewczego na terenie SPW-K Środowisko w Stryszowie .

§2

 1.   Za wywóz nieczystości ciekłych SPW-K Środowisko naliczy opłatę w wysokości:
 • za opróżnienie szamba bezodpływowego – 34,50 zł + 8% VAT za m3 ścieku
 1. Za dojazd i transport ścieku do stacji zlewczej na terenie SPW-K Środowisko:
 • dla mieszkańców którzy nie mają możliwości podłączenia do sieci kanalizacji gminnej 34,50 zł + 8% VAT.
 • dla mieszkańców którzy mają możliwość podłączenia do sieci kanalizacji gminnej 69,00 zł  + 8% VAT.
 •  dla mieszkańców spoza gminy Stryszów ustala się ceny indywidualne lecz nie mniej niż   96,60 zł netto + 8% VAT.

§3

        SPW-K Środowisko będzie świadczyło usługę naliczając za jednorazowy pobór 3 m 3 ścieków przy jednorazowym transporcie.
W przypadku mniejszej ilości ścieków niż 3 m3 będzie naliczana opłata  za wywozu 3 m3. Maksymalny jednorazowy pobór ścieku wynosi 5 m3 .

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i unieważnia zarządzenia nr 3/2021 z dnia 08.07.2021 r.

Otrzymują :

 1. A/A
 2. Księgowość
 3. Tablica ogłoszeń
Grafika prezentujaca jakby metke cenową

Zarządzenie nr 3/2021

Prezesa Zarządu Stryszowskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjnego Środowisko sp. z o.o. w Stryszowie z dnia 08.07.2021 r.

§1

Z dniem 01 sierpnia 2021 roku wprowadza się nową opłatę za odbiór  i transport ścieków bytowych z gospodarstw domowych do punktu zlewczego na terenie SPW-K Środowisko w Stryszowie .

§2

 1. Za wywóz nieczystości ciekłych SPW-K Środowisko naliczy opłatę w wysokości:

 • za opróżnienie szamba bezodpływowego – 30 zł + 8% VAT za m3 ścieku

2. Za dojazd i transport ścieku do stacji zlewczej na terenie SPW-K Środowisko:

 • dla mieszkańców którzy nie mają możliwości podłączenia do sieci kanalizacji gminnej 30 zł + 8% VAT.
 • dla mieszkańców którzy mają możliwość podłączenia do sieci kanalizacji gminnej 60 zł + 8% VAT.
 •  dla mieszkańców spoza gminy Stryszów ustala się ceny indywidualne lecz nie mniej niż  84 zł netto + 8% VAT.

§3

SPW-K Środowisko będzie świadczyło usługę naliczając za jednorazowy pobór 3 m3 ścieków przy jednorazowym transporcie.
W przypadku mniejszej ilości ścieków niż 3 m3 będzie naliczana opłata  za wywozu 3m3. Maksymalny jednorazowy pobór ścieku wynosi 5 m3 .

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i unieważnia zarządzenia nr 2/2019 z dnia 12.12.2021 r.

Otrzymują :

 1. A/A
 2. Księgowość
 3. Tablica ogłoszeń
Grafika prezentujaca jakby metke cenową
Nazwa usługi Jednostka Cena jednostkowa brutto w tym Vat
Koszenie trawy -kosiarka bijakowa godzina 160,00 zł 8%
Czyszczenie kanalizacji WUKO godzina 216,00 zł 8%
Dezynfekcja powierzchni 1m3 M3 73,00 zł 23%
Usługi pielęgnacji i utrzymania zieleni – przycinanie drzew – piła do gałęzi na wysięgniku wielofunkcyjnym godzina 250,00 zł 8%

Dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej Umowy między SPW-K Środowisko a odbiorcą usług, zawierającej w szczególności warunki dostarczania wody i/lub odprowadzanie ścieków z urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa oraz zasady prowadzenia rozliczeń za zbiorowe zasilanie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków odniesieniu do obiektu odbiorcy.

SPW-K Środowisko prowadzi sprzedaż wodomierzy służące do pomiaru wody typu Wodomierz DN 20 mm 3/4 cala. Wodomierze są przyrządami pomiarowymi – mierzą objętość przepływającej przez nie wody. Stosowane są w obrocie w celu uzyskania prawidłowej podstawy do rozliczeń oraz podlegają prawnej kontroli metrologicznej w formie zatwierdzenia typu, legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej. Wodomierz domowy należy wbudować do instalacji wodociągowej lub przemysłowej łącznie z odpowiednią armaturą, tworzącą razem z wodomierzem zestaw wodomierzowy.

Warunki techniczne są dokumentem określającym zasady, na jakich możliwe jest podłączenie budynku do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Uzyskanie warunków technicznych jest jedyną możliwością przystąpienia do zlecenia wykonania dokumentacji technicznej planowanego przyłącza.
Wymagane dokumenty przy założeniu wniosku do warunków technicznych:

 • Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną siecią wodociągową i kanalizacyjną oraz zaznaczoną nieruchomością dla której ma być wykonany przyłącz .
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (do wglądu)
 • Wypis i wyrys z rejestru gruntów obszaru objętego inwestycją
 • Inny dokument potwierdzający uprawnienia do złożenia wniosku np. Pełnomocnictwo.

Warunki techniczne podłączenia do sieci są ważne przez okres 2 lat od daty ich wydania.

W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza SPW-K Środowisko dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez przedsiębiorstwo warunkami przyłączenia, obowiązującymi przepisami prawnymi i uzgodnionym projektem przyłącza.
Jeżeli warunki przyłączenia obejmowały również wybudowanie przez wnioskodawcę ze środków własnych określonych urządzeń , to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza jest wcześniejszy odbiór tych urządzeń.
Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe lub końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli Stron.
Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza – wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed ich zakryciem (zasypaniem).
Przed zakryciem (zasypaniem) należy wykonać operat geodezyjny, w zakresie wskazanym w warunkach przyłączenia, i przekazać jeden jego egzemplarz do przedsiębiorstwa.

 • utrzymanie i konserwacja sieci wodociągowej i ujęcia wody;
 • utrzymanie i konserwacja kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków;
 • wywóz ścieków z szamb bezodpływowych;
 • koszenie zieleni na terenach komunalnych;
 • remonty na gminnych drogach nieutwardzonych;
 • odśnieżanie gminnych dróg, chodników i placów;
Back to top

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close