Wstęp deklaracji

Stryszowskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Środowisko” w Stryszowie spółka z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony www zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://oczyszczalniastryszow.pl/ 

Dane teleadresowe jednostki:

Stryszowskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Środowisko” w Stryszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Stryszów 600, 34-146 Stryszów
Województwo Małopolskie, Powiat Wadowicki, Gmina Stryszów

Zgłoszenia wywozu ścieków: 510 120 566 lub 510 120 567
Sprawy rozliczeń: tel. 510 120 567
Sprawy techniczne: tel. 510 120 568 lub 500 293 846
Sprawy nadzwyczajne awarie, zgłoszenia: tel. 510 120 566 całodobowo!
Obsługa oczyszczalni: 510 120 569

mail:  biuro@oczyszczalniastryszow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-12-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-20

Strona www jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Ułatwienia na stronie www
  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-20

Ocena przez pracownika

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Jarosław Sztaner
e-mail: j.sztaner@oczyszczalniastryszow.pl
Telefon: 510-120-566

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek oczyszczalni nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Aby zapewnić komunikację z Oczyszczalnią na wniosek klienta szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową  przy wejściu do budynku.