Dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej Umowy między SPW-K Środowisko a odbiorcą usług, zawierającej w szczególności warunki dostarczania wody i/lub odprowadzanie ścieków z urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa oraz zasady prowadzenia rozliczeń za zbiorowe zasilanie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków odniesieniu do obiektu odbiorcy.