• utrzymanie i konserwacja sieci wodociągowej i ujęcia wody;
  • utrzymanie i konserwacja kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków;
  • wywóz ścieków z szamb bezodpływowych;
  • koszenie zieleni na terenach komunalnych;
  • remonty na gminnych drogach nieutwardzonych;
  • odśnieżanie gminnych dróg, chodników i placów;