Budynek oczyszczalni w Stryszowie od strony drogi głównej
Budynek oczyszczalni

Stryszowskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Środowisko” Sp. z o.o. powstała w 2007 r. Jest samodzielną Spółką Prawa Handlowego .
Właścicielem wszystkich udziałów jest Urząd Gminy w Stryszowie.
Oświadczenie o objęciu udziałów oraz umowa o przeniesieniu własności zawarte są w akcie notarialnym z dnia 29.06.2007 r. NR Rep. A 3181/2007 r.
Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 16.07.2007 r Spółka „Środowisko” została wpisana do KRS pod nr 0000284828.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 28.802.000.-zł

Organy Spółki
Zgromadzenie Wspólników
Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Wójt Gminy Stryszów

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu: Jarosław Sztaner

Prokurenci:
Główna Księgowa: Zofia Piaszczyńska
Referent do spraw biurowych: Sabina Kajfasz