W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza SPW-K Środowisko dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez przedsiębiorstwo warunkami przyłączenia, obowiązującymi przepisami prawnymi i uzgodnionym projektem przyłącza.
Jeżeli warunki przyłączenia obejmowały również wybudowanie przez wnioskodawcę ze środków własnych określonych urządzeń , to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza jest wcześniejszy odbiór tych urządzeń.
Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe lub końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli Stron.
Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza – wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed ich zakryciem (zasypaniem).
Przed zakryciem (zasypaniem) należy wykonać operat geodezyjny, w zakresie wskazanym w warunkach przyłączenia, i przekazać jeden jego egzemplarz do przedsiębiorstwa.