– Przetwarzanie danych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż :

I. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stryszowskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Środowisko” Sp. z o.o. w Stryszowie. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Stryszów 600, 34 – 146 Stryszów, poprzez email: biuro@oczyszczalniastryszow.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 510 120 567.

II. Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem: ul. Stryszów 600, 34 – 146 Stryszów, poprzez email: iod@iods.pl

III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

 1. zawarcia i realizacji umowy lub podejmowania innych działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem z nami umowy (m.in. obsługa wniosków, określenie warunków przyłączenia, uzgodnienie dokumentacji) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b i c RODO),
 2. realizacji zleceń i usług związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO),
 3. dokonywania rozliczeń, w tym umożliwienia Pani/Panu dokonywania płatności za towary lub usługi drogą elektroniczną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO),
 4. realizacji obowiązków podatkowych i księgowo-rachunkowych oraz innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym wystawienia i przechowywania faktur (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO),
 5. prowadzenia z Panią/Panem korespondencji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 6. ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO).

IV. Informacje o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencji niepodania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jeżeli nie poda nam Pani/Pan danych osobowych, które uznamy za konieczne, wówczas nie będziemy mogli podjąć działań na Pani/Pana żądanie, zawrzeć z Panią/Panem umowy, świadczyć na Pani/Pana rzecz naszych usług, prowadzić z Panią/Panem korespondencji – bez podania danych osobowych nie będzie możliwa realizacja tych celów. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z ustawy o podatku od towarów i usług.

V. Odbiory danych osobowych

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, m.in. Krajowa Administracja Skarbowa lub inne organy państwowe. Pani/Pana dane osobowe będą również udostępniane bankom, w których Administrator posiada rachunki bankowe.
 2. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi prawne i doradcze i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonym przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.

VI. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas wskazany w odpowiednich przepisach prawa:

 1. przez okres realizacji umowy, a następnie przez wymagany prawem okres archiwizacyjny,
 2. dla celów podatkowych i rachunkowych – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
 3. dla celów ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres 3 lat od zakończenia współpracy/wykonania umowy, a w przypadku toczącego się postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia oraz do czasu przedawnienia roszczeń.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:

 1. Dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. Otrzymania kopii danych osobowych,
 3. Sprostowania danych osobowych,
 4. Usunięcia danych osobowych,
 5. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 7. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody,
  • w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

X. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.

Back to top

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close