– Przetwarzanie danych

INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ STRYSZOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE “ŚRODOWISKO” SP. Z O.O. W STRYSZOWIE.

Szanowni Państwo,

od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z powyższym, chcemy przedstawić Państwu najważniejsze zasady ochrony danych osobowych funkcjonujące w Stryszowskim Przedsiębiorstwie Wodociągowo-Kanalizacyjnym “Środowisko ” Sp. z o.o. w Stryszowie.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stryszowskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne “Środowisko” sp. z o.o. (dalej SPWK sp. z o.o. lub Administrator) z siedzibą w 34-146 Stryszów 600 . W sprawach ochrony zebranych danych osobowych mogą Państwo kontaktować się elektronicznie na adres e-mail: biuro@oczyszczalniastryszow.pl lub pisemnie na adres SPWK “Środowisko” sp. z o.o . 34-146 Stryszów 600

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych

Administrator przetwarza podane przez Państwa dane osobowe przy zawieraniu umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków (dalej umowa) oraz w trakcie jej wykonywania.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszeń i reklamacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z SPWK “Środowisko” sp. z o.o.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:

 • art. 6 ust. 1 lit b) RODO: “przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą , lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”
 • art. 6 ust. 1 lit f) RODO: “przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią , z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą , jest dzieckiem”
 • uzyskana od Państwa zgoda – art. 6 ust. 1 lit a)RODO
 • art. 6 ust. 1 lit c) RODO: “przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”, w tym w szczególności do:
  • wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków,
  • wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych,
  • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o archiwizacji,
  • wykonywania zadań w interesie publicznym, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów praw.

Prawne uzasadnione interesy administratora lub strony trzeciej oznaczają w szczególności:

 • realizację działań reklamacyjnych i podatkowo-rachunkowych,
 • ustalenie, dochodzenie, egzekwowanie, obronę lub ochronę roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy.

Odbiorcy Państwa danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych są lub mogą nimi zostać: podmioty którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych ( np. dostawcy systemów IT w celu utrzymania ciągłości i poprawności działania systemów , podmioty świadczące pomoc prawną, doradczą, podatkową, rachunkową, ekspercką),operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki. W uzasadnionym przypadku mogą to być firmy windykacyjne.

Okres przechowywania Państwa danych

SPWK “Środowisko” sp. z o.o. będzie przechowywał Państwa dane przez okres wykonywania umowy oraz przez okres konieczny w celu ustalenia , dochodzenia lub ochrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na obowiązek przechowywania danych wynikający z przepisów praw, lub inne ważne względy interesu publicznego.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania ( wstrzymanie operacji na danych), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie nieuzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

Jednocześnie podkreślamy, ze w stosunku do zawartych umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków, cel i zakres przetwarzania danych się nie zmienia. Wyrażone przez Państwa dotychczasowe zgody na przetwarzanie danych osobowych, zebrane na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych, nie tracą ważności.

Każdorazowo dokładamy wszelkich starań, by zostali Państwo poinformowani o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie retencji danych i wszystkich innych informacjach wymaganych przez RODO w ramach realizacji obowiązku informacyjnego. Jako Administrator danych osobowych chcemy zapewnić naszym klientom, kontrahentom i osobom kontaktującym się za Spółką poczucie pełnego bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania danych osobowych. Pytania i/lub wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail: biuro@oczyszczalniastryszow.pl

Back to top

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close