INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ STRYSZOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE „ŚRODOWISKO” SP. Z O.O. W STRYSZOWIE.

Szanowni Państwo,

od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z powyższym, chcemy przedstawić Państwu najważniejsze zasady ochrony danych osobowych funkcjonujące w Stryszowskim Przedsiębiorstwie Wodociągowo-Kanalizacyjnym „Środowisko ” Sp. z o.o. w Stryszowie.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stryszowskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Środowisko” sp. z o.o. (dalej SPWK sp. z o.o. lub Administrator) z siedzibą w 34-146 Stryszów 600 . W sprawach ochrony zebranych danych osobowych mogą Państwo kontaktować się elektronicznie na adres e-mail: biuro@oczyszczalniastryszow.pl lub pisemnie na adres SPWK „Środowisko” sp. z o.o . 34-146 Stryszów 600

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych

Administrator przetwarza podane przez Państwa dane osobowe przy zawieraniu umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków (dalej umowa) oraz w trakcie jej wykonywania.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszeń i reklamacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z SPWK „Środowisko” sp. z o.o.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:

 • art. 6 ust. 1 lit b) RODO: „przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą , lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”
 • art. 6 ust. 1 lit f) RODO: „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią , z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą , jest dzieckiem”
 • uzyskana od Państwa zgoda – art. 6 ust. 1 lit a)RODO
 • art. 6 ust. 1 lit c) RODO: „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”, w tym w szczególności do:
  • wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków,
  • wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych,
  • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o archiwizacji,
  • wykonywania zadań w interesie publicznym, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów praw.

Prawne uzasadnione interesy administratora lub strony trzeciej oznaczają w szczególności:

 • realizację działań reklamacyjnych i podatkowo-rachunkowych,
 • ustalenie, dochodzenie, egzekwowanie, obronę lub ochronę roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy.

Odbiorcy Państwa danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych są lub mogą nimi zostać: podmioty którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych ( np. dostawcy systemów IT w celu utrzymania ciągłości i poprawności działania systemów , podmioty świadczące pomoc prawną, doradczą, podatkową, rachunkową, ekspercką),operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki. W uzasadnionym przypadku mogą to być firmy windykacyjne.

Okres przechowywania Państwa danych

SPWK „Środowisko” sp. z o.o. będzie przechowywał Państwa dane przez okres wykonywania umowy oraz przez okres konieczny w celu ustalenia , dochodzenia lub ochrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na obowiązek przechowywania danych wynikający z przepisów praw, lub inne ważne względy interesu publicznego.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania ( wstrzymanie operacji na danych), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie nieuzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

Jednocześnie podkreślamy, ze w stosunku do zawartych umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków, cel i zakres przetwarzania danych się nie zmienia. Wyrażone przez Państwa dotychczasowe zgody na przetwarzanie danych osobowych, zebrane na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych, nie tracą ważności.

Każdorazowo dokładamy wszelkich starań, by zostali Państwo poinformowani o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie retencji danych i wszystkich innych informacjach wymaganych przez RODO w ramach realizacji obowiązku informacyjnego. Jako Administrator danych osobowych chcemy zapewnić naszym klientom, kontrahentom i osobom kontaktującym się za Spółką poczucie pełnego bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania danych osobowych. Pytania i/lub wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail: biuro@oczyszczalniastryszow.pl