Uchwałą nr Nr XV/110/2020 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 10 lutego 2020 r. ustalono dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Stryszów obowiązujące od 1 marca 2020 do r. do 5 lipca 2020 r..

Dopłaty finansowane są z budżetu Gminy.

Taryfy obowiązują od 1 marca 2020 do r. do 5 lipca 2020 r.

Wysokość cen za dostarczoną wodę :

Lp Wyszczególnienie Cena taryfowa Dopłata do cen taryfowych Cena dla odbiorców
Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaje cen i stawek opłat netto z VAT (8%) netto z VAT (8%) netto z VAT (8%)
Grupa I- Gospodarstwa domowe cena wody (zł/m3) 8,53 9,21 1,80 1,94 6,73 7,27
Grupa II- Pozostali odbiorcy cena wody (zł/m3 8,53 9,21 0 0 8,53 9,21

Wysokość cen za odprowadzenie ścieków:

Lp Wyszczególnienie Cena taryfowa Dopłata do cen taryfowych Cena dla odbiorców
Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaje cen i stawek opłat netto z VAT (8%) netto z VAT (8%) netto z VAT (8%)
Grupa I- Gospodarstwa domowe cena ścieków (zł/m3) 9,97 10,77 4,50 4,86

5,47

5,91

Grupa II- Pozostali odbiorcy cena ścieków (zł/m3 9,97 10,77 0 0 9,97 10,77

Wysokość opłaty abonamentowej i przyłączeniowej:

Lp Stawka opłat abonamentowych Opłata w zł odbiorcę /m-c
netto brutto
1 Odbiorcy wody i dostawcy ścieków w oparciu o wskazanie wodomierza głównego 10,90 11,77
2 Odbiorcy wody rozliczani w oparciu o wskazanie wodomierza głównego 9,09 9,82
3 Dostawcy ścieków rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków wg. norm zużycia wody 5,07 5,48
4 Dostawcy ścieków rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków wg. wodomierzy na własnym ujęciu 9,53 10,29
5 Dostawcy ścieków rozliczani w oparciu o wskazanie wodomierza głównego 1,81 1,95

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług
1 Grupa I – Gospodarstwa domowe cena za m3 dostarczonej wody zł Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych pobierający wodę na cele socjalno bytowe rozliczani za ilość zużytej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza
2 Grupa nr II Pozostali odbiorcy cena za m3 dostarczonej wody zł Pozostali odbiorcy (z wyjątkiem prowadzonych działalność gospodarczą w nie wyodrębnionym obiekcie- budynku mieszanym wyposażonym tej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierzy głównych, odbiorcy wody rozliczani za ilość wody pobranej z hydrantu, Gmina rozliczana za ilość wody pobranej przez jednostki straży pożarnej, odbiorcy przemysłowi, instytucjonalni (szkoły, biura) oraz obiekty letniskowe.
Zbiorowe odprowadzenie ścieków
L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług
1 Grupa I – Gospodarstwa domowe cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków zł Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków w oparciu o ilości zużytej wody ustaloną na podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych w budynkach lub rozliczani na podstawie normatywu. Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych nie korzystających ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków określoną w oparciu o ilość zużytej wody ustaloną na podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych w budynkach lub rozliczani na podstawie normatywu
2 Grupa nr II Pozostali odbiorcy cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków zł Odbiorcy pozostali, przemysłowi, instytucjonlni (działalność usługowa), szkoły, biura, obiekty letniskowe wprowadzający do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie ilości zużytej wody, ustalonej w oparciu o wskazanie wodomierzy głównych(z wyjątkiem prowadzonych działalność gospodarczą w nie wyodrębnionym obiekcie- budynku mieszalnym wyposażonym w jeden wodomierz) lub rozliczani na podstawie normatywu.