ZARZĄDZENIE NR 49/2019 Wójta Gminy Stryszów z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ograniczenia zużycia wody z sieci wodociągowych na terenie gminy Stryszów

Na podstawie  art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) z uwagi na występujący stan suszy oraz konieczność zapewnienia ciągłej dostawy wody z sieci wodociągowych dla celów konsumpcyjnych i gospodarskich na terenie gminy Stryszów.

zarządzam co następuje:


§ 1.
Wprowadzam od dnia 17 czerwca 2019 r. na terenie wszystkich miejscowości Gminyzakaz używania wody dostarczanej z sieci wodociągowych do nawadniania ogrodów, sadów, upraw i terenów zielonych oraz napełniania basenów, mycia pojazdów i innych celów, które nie są bezpośrednio związane ze spożyciem wody lub prowadzeniem gospodarstwa domowego.

§ 2.
Wprowadzony zakaz obowiązuje całodobowo od dnia ogłoszenia niniejszego zarządzenia do dnia odwołania.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.