Zbiorcza oczyszczalnia ścieków w Stryszowie

Obiekt oczyszczalni ścieków w Stryszowie powstał w ramach projektu pn. ”Ochrona zlewni zbiornika wodnego „Świnna Poręba” – budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Stryszowie”, zrealizowanego przez Gminę Stryszów w latach 2005-2006.

Projekt został sfinansowany przez:

 • Unię Europejską w wysokości 60% całkowitej wartości projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Małopolskiego;
 • z budżetu państwa w wysokości 10% całkowitej wartości projektu;
 • z budżetu Gminy Stryszów i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 30% całkowitej wartości projektu.

Projekt polegał na budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o następującym zakresie rzeczowym:

 • zasilanie i pomiar energii elektrycznej,
 • instalacje elektryczne i AKP
 • instalacje technologiczne
 • budynek oczyszczalni, roboty budowlane i instalacji sanitarnych
 • budynek stacji zlewczej, roboty budowlane i instalacji sanitarnych
 • budynek warsztatowy, roboty budowlane i instalacji sanitarnych
 • pompownia i studnia z kratą, roboty budowlane
 • sieci zewnętrzne (w tym ubezpieczenie wylotu)
 • przełożenie gazociągu i przyłącz gazu
 • ukształtowanie terenu, drogi i chodniki
 • zagospodarowanie terenu w tym ogrodzenie i zieleń.

Podstawowe dane charakteryzujące oczyszczalnię to:

 • przepustowość oczyszczalni – 600m3/dobę,
 • równoważna liczba mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię ścieków – RLM = 6000;
 • zatrudnienie – 2 osoby;
 • potrzeby cieplne – pomieszczenia ogrzewane będą poprzez instalację centralnego ogrzewania z kotłem o mocy 28kW zasilanym gazem,
 • zasilanie w wodę – z wodociągu i studni lokalnej,
 • odprowadzenie ścieków sanitarnych – do kanalizacji wewnętrznej,
 • wody opadowe – odprowadzane będą częściowo do kanalizacji wewnętrznej i częściowo do kanalizacji opadowej,
 • odpady komunalne – gromadzone będą w zamkniętym kontenerze,
 • odpady niebezpieczne – gromadzone będą czasowo w kontenerach zamkniętych.

Generalnym celem projektu jest uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie, która ma przyczynić się do osiągnięcia polskich i europejskich standardów i norm dotyczących tej dziedziny ochrony środowiska.